Avís legal

Informació legal LSSIYCE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de serveis de la Societat de la Informació i de el comerç electrònic (des d’ara LSSIYCE), Mas Fullat, representat legalment per Francisco Javier Serra Anguera amb NIF 39881967J i domicili social al carrer Planes de Baix, Pol. 10, Parc. 117 (Urb. Barqueres) – 43365 Alforja – TARRAGONA, i de correu electrònic info@masfullat.com, manifesta que són de la seva propietat:

El domini https://masfullat.com

I els perfils de les xarxes socials:

Que Mas Fullat no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte o il·lícit de la informació que aparegui en la seva pàgina web o presència online a les diverses xarxes socials. Amb els límits que estableix la llei, Mas Fullat no assumeix cap responsabilitat per la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet i xarxes socials de Mas Fullat elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet i xarxes socials de Mas Fullat poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta dels continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de mas Fullat o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Mas Fullat.

De la mateixa manera, es reserva el dret a retirar l’accés a l’portal sense necessitat de previ avís a qualsevol usuari que contravingui el disposat en el present avís legal.


Xarxes Socials

L’usuari haurà de disposar del seu perfil a les xarxes socials per a poder interactuar amb Mas Fullat i que accepti la relació amb la nostra xarxa social. Si així s’executa, Mas Fullat tindrà accés al perfil de l’usuari d’acord amb els paràmetres estipulats per la pròpia xarxa social i podrà interactuar amb ell mitjançant l’enviament de missatges, publicacions, participació en concursos i sortejos. Si l’usuari no desitja que Mas Fullat pugui accedir al seu perfil o interrelacionar-se amb ell caldrà que es desvinculi del perfil deixant de seguir o eliminar com a amistat, seguidor o usuari a Mas Fullat.

Les actuacions que realitzi Mas Fullat podran tenir caràcter informatiu i / o publicitari dels seus serveis o productes, considerant que la xarxa social és un mitjà publicitari, sota la responsabilitat de Mas Fullat pel que fa a les publicacions i comunicacions que es realitzen per aquests mitjans online.

La participació dels usuaris en concursos, promocions o sortejos implicarà que l’usuari accepta les bases legals d’aquest concurs, promoció o sorteig que seran publicats a la xarxa social de referència en el moment oportú i amb la seva participació implicarà que l’usuari ha acceptat les mateixes.

Es recorda als usuaris que les publicacions que realitzen en les xarxes socials estaran sota la seva responsabilitat i caldrà que respectin la legislació i els drets de tercers que puguin afectar amb especial rellevància als drets de propietat intel·lectual, de protecció de dades i de la pròpia imatge de tercers, així com les normes de les pròpies xarxes socials que constin en els següents enllaços:


Protecció de Dades Personals

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per la present autoritza que les dades personals facilitades siguin incorporades a fitxers responsabilitat de Mas Fullat i domicili en Carrer Planes de Baix, Pol. 10, Parc. 117 (Urb. Barqueres) – 43365 Alforja – TARRAGONA

 • Formulari de contacte: Les seves dades seran incorporades al fitxer de Contactes amb la finalitat de gestionar la seva petició i poder-li donar resposta. Les seves dades seran conservades fins que es resolgui la petició, i no seran transmesos a tercers.
 • Formulari de reserva: Les seves dades seran incorporades al fitxer de Contactes amb la finalitat d’incloure-ho en la nostra newsletter i mantenir-lo informat dels nostres serveis. Les seves dades seran conservades fins que no revoqui el consentiment atorgat, i no seran transmesos a tercers.
 • Xat WhatsApp: Les seves dades seran incorporades al fitxer de Contactes amb la finalitat de donar-li resposta als dubtes plantejats. Les seves dades seran conservades fins que es resolgui la petició, i no seran transmesos a tercers.

En qualsevol cas, podrà indicar la revocació del consentiment donat, si aquesta va ser la base que va legitimar el tractament o exercitar els drets previstos:

 • D’accés: l’interessat té dret a saber si el responsable tracta dades personals seus i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades, així com a obtenir informació al respecte dels tractaments realitzats.
 • Rectificació: Està vinculat al caràcter d’inexactitud o incomplet de les dades. L’interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les seves dades personals incompletes.
 • Supressió: L’interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals ( «dret a l’oblit»), quan aquests ja no són necessaris per a la finalitat per a la qual es van recollir, es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament, el interessat s’oposa a el tractament, les dades s’han tractat il·lícitament, s’han de suprimir per complir una obligació legal o s’han obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació dirigida a menors.
 • Limitació del tractament: és un dret de la persona interessada consistent en marcar les seves dades de caràcter personal conservats amb la finalitat de limitar el tractament en el futur. La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals indicades es deixin de tractar.
 • Oposició: l’interessat té dret a oposar-se a el tractament de les seves dades quan es basi en alguns supòsits concrets i es invoqui un motiu relacionat amb la seva situació personal.
 • Portabilitat de les dades: la persona interessada té dret a rebre les seves dades personals facilitades a el responsable del tractament en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, si es basa en el consentiment o en un contracte o quan el tractament es realitza per mitjans automatitzats.
 • A no ser objecte de decisions individuals automatitzades: l’interessat té dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils que produeixi efectes jurídics en ell o que l’afecti negativament.
  Aquestes peticions ser hauran de realitzar en Carrer Planes de Baix, Pol. 10, Parc. 117 (Urb. Barqueres) – 43365 Alforja – TARRAGONA o a info@masfullat.com.

Així mateix, també podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.


Propietat industrial i intel·lectual

Aquest lloc web és propietat de Mas Fullat. Els drets de propietat intel·lectual i els drets d’explotació i reproducció d’aquest lloc web, les seves pàgines, la seva presència en xarxes socials, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els enllaços ( «hipervincles») establerts des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d’aquesta llevat que expressament s’establís una altra cosa.

Totes les denominacions, dissenys i / o logotips, així com qualsevol producte o servei ofert i reflectit en aquest lloc web, són marques comercials degudament registrades per mas Fullat per les seves subsidiàries i / o dominades per tercers.

Qualsevol ús indegut de la mateixa per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc d’aquest podrà ser denunciat i jutjat per tots els mitjans legals existents en l’ordenament jurídic espanyol i / o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques comercials de tercers es destaquen convenientment i han de ser respectats per qualsevol persona que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsable de Mas Fullat l’ús que l’usuari pugui portar a terme referent a això, sent l’única responsabilitat sobre la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest lloc web i xarxes socials. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o eliminar la informació, continguts o advertències d’aquesta web sense l’autorització prèvia per escrit de Mas Fullat.

Mas Fullat no transfereix als usuaris la propietat del seu programari. L’usuari és el propietari del medi en què es grava el programari. Mas Fullat posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, inclòs el programari. Si l’usuari transfereix programari d’aquest lloc web al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió de el codi objecte original o el seu idioma a un altre codi o idioma.


Llei aplicable i Jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal i sempre que aquesta submissió sigui possible, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.


reCAPTCHA

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’aplica la política de privadesa de Google i les condicions de el servei.